Privacyverklaring Techtel

Toelichting

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door TechTel uitgevoerd worden.

Techtel is de handelsnaam van Philippe Bruyninckx, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG")) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

De term "persoonsgegevens" omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Onder "verwerking" dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons aangeboden worden.

Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd zou kunnen worden, tenzij u ons hiervoor de toestemming gegeven heeft of indien u ons deze gegevens bezorgd heeft, o.m. via het invulformulier op onze contactpagina of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking in het kader van onze dienstverlening

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerker namens onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijke) in het kader van onze dienstverlening.

In voorkomend geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • leadsgeneratie, prospectie en reactivering van niet-actieve klanten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • het uitvoeren van enquêtes namens de verwerkingsverantwoordelijke;
 • agendaplanning van en namens de verwerkingsverantwoordelijke;
 • dataverzameling of -verrijking van de bestanden van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • opvolging van marketingactiviteiten, zoals opvolging van personen die hun gegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke bezorgd hebben op beurzen, voor nieuwsbrieven, promoties;
 • contactname van de klanten en/of prospecten van de verwerkingsverantwoordelijke teneinde diens producten of diensten te promoten (waarbij tevens getracht wordt de data waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikte te verrijken);
 • andere diensten op maat van de verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingen op grond van uw toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens indien u ons hiertoe de toestemming gegeven hebt voor volgende doeleinden:

 • het verzenden van nieuwsbrieven op basis van de door u aangegeven voorkeuren;
 • het antwoorden op uw vragen indien u ons via ons contactformulier of per e-mail contacteert.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij (als verwerkingsverantwoordelijke) voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doeleinde dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven emailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of in geval van de mededeling van deze gegevens aan onze externe technische dienstverleners voor de goede werking van onze website.

Verder delen wij de persoonsgegevens die wij van onze klanten ontvangen mee aan onze zelfstandige medewerkers (zgn. "onderverwerkers"). Om de integriteit van de persoonsgegevens die wij van onze klanten mogen ontvangen te vrijwaren, hebben wij adequate organisatorische en technische maatregel genomen

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een zgn. adequaatheidsbesluit geldt voor het desbetreffende land.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan ons te richten of door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken:

 • De persoonsgegevens die wij als verwerker namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerken, worden onmiddellijk na afloop van onze diensten naargelang de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke gewist of aan hem terugbezorgd,
 • De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard of tot de intrekking van uw toestemming.
 • De persoonsgegevens die wij van u mochten ontvangen in het kader van onze nieuwsbrief worden enkel bewaard zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Deze bewaringstermijnen die onder deze titel vermeld worden, gelden onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit gebaseerd is op uw toestemming.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie of (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken, bij voorkeur via deze link.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

U kan steeds bij ons terecht indien u bijkomende informatie wenst en/of een klacht omtrent een verwerking zou hebben.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen

Philippe Bruyninckx (Techtel)
Dennenlaan 51
B-3271 Averbode
info@techtel.be
Tel: +32 (0)13 22 90 81

Versie […] oktober 2019

Techtel, leading to your lead
Telemarketingondersteuning voor wetenschappelijke en technische producten en diensten